Rubrika - 2009 - Co bude dál

9997. František Lomský

Na počátku tohoto roku jsme odsrtartovali na stránkách Jezdecké ročenky diskusi Co bude dál? Doposud se v ní vystřídalo celkem ?? autorů a všechny příspěvky si můžete v chronologickém pořadím připomenout na našich stránkách www.jezdec.cz v odkazu rubriky. Podle reakcí vás diskusní fórum zaujalo a tak budeme s úvahami nad současností i budoucností jezdectví pokračovat i v roce 2009.

Naší diskusi však vnímáme i jako obrovský zdroj informací pro nejvyšší místa administrativy ČJF. Někteří ze členů výkonného výboru ČJF byli v průběhu roku JEZDCEM osloveni a i autorsky přispěli. Přesto však často postrádáme reakci zodpovědných na vyslovené názory. Proto jsme v pondělí 8. prosince členům VV a generálnímu sekretáři ČJF položili tyto otázky: Jaký je hlavní cíl České jezdecké federace? Jak se tento cíl daří plnit a co byste nejraději změnil? Jak by k plnění Vaší vize mohla přispět členská základna ČJF?

Týdenní termín k vypracování odpovědí se nám zdál vhodný a hlavně jsme předpokládali, že oslovení rádi sdělí členům ČJF své představy, svěří se se svými nespokojenostmi a využijí příležitosti k osobnímu oslovení členské základny. Bohužel jsme neuspěli a naši nabídku využil pouze generální sekretář František Lomský. S redakcí se následovně spojil i prezident ČJF ing.Jaroslav Pecháček a informoval nás, že text F. Lomského redigoval a odpovědi plně vystihují i jeho názor. Ostatní členové VV buď  nereagovali a nebo nenašli ve svém předvánočním programu volný čas.            

Cyril Neumann

František Lomský,
generální sekretář ČJF

První otázka je natolik klíčová, že odpověď na ni nalezneme na první stránce Stanov v čl. č. III. Ne, Stanovy zde citovat nebudu, protože si je každý dokáže přečíst sám. Proto se pokusím vyzdvihnout (případně doplnit) ty body, které považuji ze svého pohledu za nejdůležitější.

Zajistit: * po právní a metodické stránce chod jezdeckého sportu v ČR, * ekonomické fungování organizace, * informační a metodický servis svým členům, *                 propagaci jezdeckého sportu

Jak se daří tento cíl naplnit?

Na tuto otázku nelze odpovědět v několika větách, ale přesto se o to pokusím. Nejprve bych rád shrnul současnou situaci.

Zajištění chodu jezdeckého sportu a ekonomické fungování

První dva body, čili zajištění právního a metodického chodu na národní a mezinárodní úrovni a ekonomické fungování jsou zcela zásadní a pouze na nich lze stavět. Jako pozitivum vidím, že přes všechny problémy, které jsou často diskutovány i na stránkách Jezdce, je ČJF konsolidovanou organizací, která je schopná zajistit všechny své úkoly vyjmenované ve Stanovách. Spadá sem i finanční zajištění. Zejména v dnešní době, kdy je slovo "krize" stále častěji skloňováno v médiích ve všech pádech a kdy vysychají tradiční finanční zdroje, jako je Sazka, a.s. (před několika málo lety zdroj cca 25 % rozpočtu ČJF), je hospodaření s vyrovnaným rozpočtem úspěchem. Ne samozřejmým u všech sportovních svazů. Přál bych si, abychom měli toto na paměti, když se ponoříme často do vášnivé debaty o zvýšení licenčních poplatků anebo zrušení či snížení poplatků jiných.

Informační a metodický servis

Pro přehlednost tuto kapitolu rozdělím na dvě části.

a) Informace o dění v ČJF

 Přestože někdy slýchávám hlasy o tom, že informovanost jezdecké veřejnosti stále není dostatečná a bohužel se často setkávám s tím, že je to pravda, nemyslím si, že je tady převážná vina na straně ČJF. Na webových stránkách jsou přístupné všechny podstané informace, ať se jedná o aktuální dění nebo metodické dokumenty, vč. všech zápisů ze zasedání Rady a VV. Kromě toho jsou na internetu uvedeny veškeré kontakty na pracovníky sekretariátu i členy řídících orgánů, takže je možné kdykoli kohokoli zavolat. Dále  uveřejňujeme všechny podstatné informace v časopisu Jezdectví na naší stránce Kurýr ČJF. V letošním roce jsme vydali Informační bulletin ČJF, který rovněž obsahuje podstané dokumenty, informace, kontakty a dále seznam subjektů. Zasíláme ho na dobírku či ho lze zakoupit na stánku ČJF na výstavách v Lysé n. L. a v Pardubicích. Pokud však někdo nesleduje aktuální dění, nemůže naříkat nad svou malou informovaností. 

  b) Metodický servis

Sem lze zařadit často diskutované téma, kterým je vzdělání a dále publikování metodických pokynů, týkajících se jezdecké odbornosti. I zde nelze přehlédnout, že v rámci ČJF existuje plně funkční systém vzdělávání, ČJF je začleněna do struktury Mezinárodní skupiny pro vzdělávání (IGEQ) a tudíž způsobilá vydávat mezinárodní trenérské pasy. Současně ČJF příležitostně vydává odborné metodické pokyny a učebnice.

Propagace jezdeckého sportu

Propagace jezdectví mimo uzavřenou jezdeckou společnost směrem k širší veřejnosti je jedním z nejtvrdších oříšků. ČJF pravidelně domlouvá s Českou televizí přenosy z významných domácích, ale i světových akcí s českou účastí. Nutno přiznat, že ne vždy s úspěchem. V loňském roce ČJF navázala kontakt s redakcí sportu Mladé fronty DNES, které poskytuje informace o nejzajímavějších podnicích na našem území. Stále je ale vidět jezdectví v médiích poskrovnu. Svůj podíl na zviditelění jezdectví "odpracují" samotní pořadatelé významných soutěží, ať už na regionální nebo celostátní úrovni.   

Co byste nejraději změnil?

V předchozí kapitole jsem se snažil zmapovat stručně současný stav a nalézt to dobré, o co se lze opřít a na čem lze dále stavět. Nechtěl jsem nikoho přesvědčovat, že v ČJF nejde nic zlepšit a všechno je víceméně dokonalé, ale ani nesdílím opačný názor, že ČJF není schopna zabezpečit svým členům podmínky pro jejich činnost. Na otázku, co bych nejraději změnil, existuje docela snadná a dlouhá odpověď.

Pokud jde o finanční situaci, byl bych rád, aby ČJF měla finančně silného strategického partnera.

Pokud jde o informační servis, byl bych rád, aby ČJF vydávala a zdarma všem členům pravidelně zasílala svůj barevný magazín a měla denně aktualizovaný podrobný informační webový portál o nejžhavějších událostech.

Pokud jde o vzdělávání, přál byl si, aby se jeho úroveň vyrovnala německému modelu, aby ČJF pravidelně vydávala řadu kvalitních titulů z vlastní i cizí produkce, aby u nás působili zkušení zahraniční trenéři, kteří pomohou nejen zkvalitnit přípravu našich jezdců a koní, ale kteří by zde předali svůj um, tak abychom si mohli pomoct v budoucnu sami díky nové generaci respektovaných domácích trenérů. Přál bych si, aby příprava nové generace takových odborníků probíhala v národní jezdecké akademii evropského střihu. Přál bych si, aby takový vývoj byl spojen s rozvojem domácího chovu sportovních plemen, protože je často opomíjen obecně známý fakt, že pokud chybí dostatečná nabídka výkonného a jezditelného koně z domácího chovu, limituje to rozvoj jezdectví v té které zemi. Pokračovat dál v tom, co bych chtěl lépe a jinak, je docela snadné.

 Za důležitější otázku, než co bych chtěl změnit, ale považuji otázku, jak toho lze dosáhnout? A na tu je odpověď mnohem, mnohem obtížnější. Hlavně proto, že finanční rozpočet ČJF umožňuje práci administrativy na úrovni "low-cost" až "standard" a jejím hlavním úkolem je zabezpečit základní právní, metodické a finanční zázemí, které dnes poskytuje. Jakýkoli nadstandard nemůže být zadarmo. Ostatní prostředky však jdou dnes přímo do sportu. Byl bych rád, abychom si předtím, než se začneme na konkrétní téma kriticky vyjadřovat, uvědomili, kdo má v ČJF na starosti konkrétní problematiku. Často je to jeden dobrovolný funkcionář, event. nejvýše tříčlenná komise. Jsou to lidé, kteří mají svoji stabilní profesi a soukromý život, na jehož úkor tuto činnost v ČJF zdarma vykonávají.

Pokud si vezmeme namátkou vydávání odborných publikací, knih a metodických dokumentů, zajišťuje např. v Německu tuto činnost samostatná vydavatelská firma FN Verlag.

Jiné činnosti, jako např. informovanost, PR a propagaci, má v ČJF na starosti generální sekretář jako jednu z desítek jiných povinností. Pro srovnání: v Rakousku má prezidentka tamní federace pouze pro účely komunikace k dispozici dvoučlenný tým. Tím nechci říct, že u nás to prostě nejde. Jde všechno. Předpokládá to ale jednu věc. Určit si, čeho jsem ochotný se vzdát, pokud chci namísto toho získat něco jiného. Při úspěšnosti a viditelnosti našeho sportovního odvětví lze těžko očekávat, že naše vnitřní potřeby bude saturovat jakýsi generální sponzor. Jednou možná ano, ale ten si počká do doby, než náš tým získá medaili na OH. Současní sponzoři vkládají prostředky jen do konkrétních sportovních podniků, kde se jim vrátí zviditelněním jejich byznysu. Sponzoring není charita.

A tak se musíme rozhodnout. Investovat ze stávajících prostředků více do vzdělání? Ano, ale na úkor čeho? Posílit propagaci jezdectví? Ano, ale na úkor čeho? Vydávat každoročně dva tituly např. z nabídky německého FN Verlag? Ano, ale na úkor čeho? Za jaké prostředky a kdo to zajistí? Sekretariát v současné podobě to být nemůže a jeden dobrovolný činnovník, který již nyní věnuje svůj volný čas "funkcionařině", teprve ne. Jsme ochotni nejen přemýšlet nad tím, co chceme od ČJF, ale také jak sami můžeme přispět? Nejen finančními prostředky v podobě licenčních či jiných poplatků, ale třeba také svým časem a zkušenostmi? I v budoucnu bude muset ČJF z velké části stát na práci dobrovolných funkcionářů. A pokud se někdy má tato praxe změnit ve smyslu zajištění servisu na úrovni některých vyspělých zahraničních federací, bude nás to také něco stát. Když potřebuji letět do Londýna, mám na výběr: s low-costovou letenkou ušetřím a odepřu si snídani, kávu a noviny. Anebo poletím s tradiční leteckou společností s větším komfortem a přijde to moji kapsu na několik tisíc víc. Umím si představit, že jenom záležitosti spojené se vzděláváním, které jsem nastínil výše a které zní dnes trochu utopisticky, by na ČJF zaměstnaly jednoho člověka. To samé platí o propagaci, marketingu, komunikaci se sponzory, zástupci médií, apod. Málokdy si uvědomujeme, že za několika slovy, co vše by šlo zlepšit, je schovaná časově velmi náročná odborná a mravenčí práce.           

Jak by k plnění Vaší vize mohla přispět členská základna ČJF?

 Tato otázka je snad ještě těžší, než předchozí, protože nechci moralizovat. A pokud tak některá slova vyzní, jsou myšlena na všechny členy ČJF a tudíž i na mě. Často snadno podléháme představám, jak jsou věci v hrozném stavu a napadají nás otázky typu "Co bude dál?" Tento povzdech můžeme opakovaně slyšet napříč historií ve všech oblastech života a přesto život jde dál kupředu. Kam jinam by mohl jít? Příliš nevěřím na nějaké zlomové události, od kterých věci půjdou už jen výrazně pozitivním směrem. Vše, co se nechá na práci ČJF zlepšit, je otázkou postupných kroků, které nejsou na pohled efektní, ale zaručí kontinuitu práce a stálost jejích výsledků.

 Dále bych se chtěl pozastavit nad některými skutečnostmi, které při zaostření na konkrétní problémy někdy unikají našemu zornému poli. ČJF je  občanské sdružení. Tato informace asi neohromí nikoho. Bohužel mám ale často pocit, že nám nedochází skutečný význam tohoto slova. Sdružení občanů by měl spojovat alespoň základní společný zájem, kerým je v tomto případě obecný rozvoj jezdectví. Často však máme až příliš silnou tendenci vnímat souvislosti prizmatem vlastního prospěchu, ať už nemateriálního nebo naopak čistě finančního charakteru. Pak se lehce přeslechnou argumenty týkající se činnosti ČJF jako celku na úkor argumentů např. jedné ze zájmových skupin (pořadatelé, oblasti, široká členská základna, vrcholoví jezdci, ad.).

Často je také slyšet volání po profesionalitě. Možná by někdy stačil jen poctivý přístup, ten už má k profesionalitě velice blízko. Mám na mysli zejména to, že je potřebné v každé početné společnosti, aby každý řádně dělal svoji část práce. Počínaje ošetřovateli, jezdci a trenéry až po pořadatele, funkcionáře, pracovníky sekretariátu a volené činovníky. To platí pro každého z nás. Tím by možná odpadla řada dnešních problémů.

Závěrem bych rád popřál nám všem, aby se nám dařilo na všech úrovních odvádět co nejlepší práci a abychom namísto prosazování svých pohledů na věc za každou cenu, uměli vnímat i argumenty ostatních, byť s nimi nemusíme vždycky souhlasit.

< zpět

Společnost patentových zástupců